За Викорс

ВИКОРС АД е създадено през 2007 година. Собственик на капитала на дружеството е Българската търговско-промишлена палата.

При създаването си дружеството има за основна задача стопанисване и поддържане на недвижими имоти. Но пазарните условия в сферата на управление на недвижи имоти налагат необходимостта от диверсификация на дейността.

От 2013 г. дружеството ориентира своята дейност към организиране и провеждане на семинари и обучения. Основните направления са стандартите на GS1, свързани с търговията и в сферата на здравеопазването, здравословните и безопасни условия на труд, защита на интелектуалната собственост, управление на проекти.

ВИКОРС АД планира значително да разшири обучителната дейност чрез увеличаване на броя на темите, засягащи отделни аспекти на предпремаческата дейност, както и провеждане на обучения изцяло по електронен път.

Дружеството се управлява от Васил Тодоров – председател на СД и изпълнителен директор, и от Зорница Керемедчиева – зам.председател на СД и изпълнителен директор.